Σχετικά με το έργο

Το EllE είναι το αποτέλεσμα των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων και των αναγκών των τοπικών νέων. Οι πρόοδοι όσον αφορά την ανθρώπινη ανάπτυξη ήταν αναπόφευκτες και εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις: πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν διακρίσεις, περιορισμένη πολιτική ένταξη, υψηλά επίπεδα φτώχειας, περιορισμένη πρόσβαση σε συστήματα υγείας, εκπαιδευτικές ευκαιρίες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Οι νέοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων μη βιώσιμων μοντέλων λόγω της περιθωριοποίησης και της μεγαλύτερης ευπάθειας. Οι νέοι πρέπει να μάθουν, να αποκτήσουν την ικανότητα να δημιουργήσουν μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Πρέπει να διαμορφώσουν το όραμα του μέλλοντος για να το δημιουργήσουν. Σε τοπικό επίπεδο, οι νέοι επηρεάζονται από την έλλειψη ευκαιριών από την κοινωνία και την αγορά εργασίας, δεν διαθέτουν τις γνώσεις και έχουν την ανάγκη να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικά με βιώσιμες μεθόδους ανάπτυξης. Το έργο EllE στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής και της συνεργασίας των νέων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις τρεις χερσονήσους της Νότιας Ευρώπης μέσω: της ενδυνάμωσης των νέων, της προώθησης της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και της οικοδόμησης ανθεκτικών κοινοτήτων και εθνών.

images

Στόχοι του έργου

Οι επιμέρους στόχοι του έργου ΕΙΙΕ είναι<br />

Ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων με σκοπό την προώθηση των ΣΒΑ και την παρακίνηση των νέων να γίνουν πιο δραστήριοι, έτσι ώστε να μπορούν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πραγματικές κοινωνικές δραστηριότητες.

Δημιουργία ευκαιριών μέσω της ανταλλαγής ιδεών, πληροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών - Οικοδόμηση δικτύου στα πλαίσια του έργου ΕΙΙΕ σε μια πιο ευρεία περιοχή, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των νέων.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης, προώθηση του ενεργού διαλόγου και ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας μεταξύ των νέων και των ενδιαφερομένων, επιτρέποντας μεγαλύτερες συνέργειες σε όλους τους τομείς δράσεων που αφορούν τους ΣΒΑ.

Ανάπτυξη ενός νέου ολιστικού (συμμετοχικού, συνεργατικού, χωρίς αποκλεισμούς και προσιτού) μοντέλου ενδυνάμωσης των νέων για την υλοποίηση των ΣΒΑ και την ενίσχυση της λήψης πρωτοβουλιών από τους νέους.

Αύξηση και αξιοποίηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την προώθηση και την εφαρμογή των ΣΒΑ μέσω των νέων.